Adatvédelmi politikák

2018. május 25-étől kezdődően az Európai Unió 679/2016. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló rendelet az Európai Unió valamennyi tagállamában életbe lép.

            A személyes adatok feldolgozója NAGYSZALONTA MEGYEI JOGÚ VÁROS, székhelye: Nagyszalonta, Republicii u. 1., Bihar megye, 0359-409730, 0359-409731, 0259-373243 FAX:0359-409733 primsal@rdslink.ro, primsal3@gmail.com.

 

 1. MIT JELENT A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

E rendelet értelmében, az “adatfeldolgozás” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.

Amikor jelen honlapon keresztül információkat kérünk Öntől, akkor ennek célja az azonosítás vagy a kapcsolattartás. Ez főleg a honlapon elérhető alkalmazások használata esetén szükséges.

A kért információk elsősorban a személyes adatokra (név, lakcím, telefonszám), e-mail címre vonatkoznak.

Annak érdekében, hogy a honlap felhasználói igényeinek minél jobban megfeleljünk, valamint a felmerülő kérdésekre válaszokat tudjunk nyújtani, a honlapon keresztül igényelt adatok mentésre és elektronikus feldolgozásra kerülnek.

 1. MIÉRT DOLGOZZA FEL NAGYSZALONTA A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Európai Unió 679/2016. számú Rendelete, valamint az érvényben lévő jogszabályok értelmében Nagyszalonta Megyei Jogú Város feldolgozza a felhasználók személyes adatait, a hatályos jogszabályok által rögzített kötelezettségei teljesítése érdekében.

Amennyiben Ön a honlap látogatója, NAGYSZALONTA MEGYEI JOGÚ VÁROS az Ön személyes adatait a következőképpen dolgozza fel:

 • információk közlésére, valamint a tevékenységeinkre, ill. a honlapon található termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó újdonságok, informatív cikkek megküldésére e-mail vagy sms formájában.

Indok: Az Ön adatainak ilyen célból történő feldolgozása az Ön beleegyezésén nyugszik, amennyiben a közlés mellett dönt.

Adatainak feldolgozásához úgy járulhat hozzá, ha kitölti és bejelöli a megfelelő mezőt a honlapon elérhető hírlevél-előfizetési űrlapon. A kereskedelmi célú hírlevekről történő leiratkozáshoz használja az e-mailek/sms-ek végén feltüntetett lehetőséget.

Az Ön részéről az ilyen célú adatszolgáltatás önkéntes. Az adatfeldolgozásra vonatkozó beleegyezés visszautasítása az Ön számára semmilyen negatív következménnyel nem jár.

 • a panaszok, kifogások megoldása, a forgalom nyomon követése, valamint a honlap nyújtotta élmény javítása.

Indok: Az Ön adatainak ilyen célú feldolgozása NAGYSZALONTA MEGYEI JOGÚ VÁROS azon jogos érdekén alapszik, hogy biztosítsa a honlap megfelelő működését, valamint hogy folyamatosan javítsa a honlap felhasználói élményét, többek között a különböző vélemények, kérdések vagy panaszok kezelésével. 

Az Ön részéről az ilyen célú adatszolgáltatás önkéntes. Az adatfeldolgozásra vonatkozó beleegyezés visszautasítása az Ön számára semmilyen negatív következménnyel nem jár.

Minden olyan személy, aki cégünk vagy az általunk felhatalmazott személy felügyelete alatt jár el, beleértve a jogosult és a személyes adatokhoz való hozzáférést biztosító személyt, csak a mi utasításaink alapján és az adatok titkosságának tiszteletben tartása mellett dolgozhatja fel azokat, felelősséget vállalva minden, valamilyen hálózaton belüli illegális adatátadásért, illetve az adatok elvesztéséért, nyilvánosságra hozataláért, illetéktelen hozzáférésért vagy azok bármilyen más illegális feldolgozási módjáért.

A személyes adatok belső szinten történő védelme érdekében olyan tevékenységekre kerül sor, amelyeknek célja a személyes adatokkal foglalkozó alkalmazottak tudatosságának növelése olyan intézkedések elfogadásával, mint például az alábbiak: 

- a vezetők tájékoztatása az adatbiztonság megszegésére vonatkozó bármilyen gyanúról vagy a szolgáltatási fiókokhoz történő illetéktelen hozzáférésről;

- a rendszerekhez és alkalmazásokhoz való hozzáféréshez szükséges fiókok és jelszavak titkosságának megőrzése, a rendszergazda által automatikusan hozzárendelt jelszavak megváltoztatása az első belépést követően egy megfelelő karakterszámú jelszóra, a jelszavak érvényességének tiszteletben tartása és azok előre meghatározott időközönként történő módosítása;

- használaton kívül a számítógépek képernyőinek blokkolása;

- ne férjen hozzá, ne avatkozzon be és ne módosítson olyan adatokat, amelyek nem képezik saját tevékenységének tárgyát;

- tartsa tiszteletben a cégen belül érvényes, a technológiai és távközlési rendszerekre vonatkozó eljárásokat.

 III. AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

Alapelvként, NAGYSZALONTA MEGYEI JOGÚ VÁROS az Ön adatait a fent említett célok megvalósításához szükséges mértékben dolgozza fel.

Amennyiben Ön a mi ügyfelünk, és a Fiók törlése gomb megnyomásával törli felhasználói fiókját, akkor ezt a műveletet úgy fogjuk értelmezni, hogy szeretné leállítani a kereskedelmi célú hírek fogadását, amelyek révén aktuális információkat küldtünk a honlapon kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Ebben az értelemben, amennyiben Ön úgy dönt, hogy törli a felhasználói fiókját, akkor a továbbiakban nem küldünk ilyen jellegű e-maileket és/vagy sms-eket. Mindazonáltal tájékoztatjuk Önt, hogy fiókjának törlése nem vonja automatikusan maga után személyes adatainak törlését. Ha azt szeretné, hogy személyes adatait a továbbiakban ne dolgozzák fel vagy töröljék, élhet az V. pontban részletezett jogaival.

Amennyiben Ön visszavonja adatainak marketing célú feldolgozására vonatkozó beleegyezését, NAGYSZALONTA MEGYEI JOGÚ VÁROS megszünteti az Ön személyes adatainak feldolgozását, anélkül, hogy ez befolyásolná az Ön beleegyezésének visszavonása előtt végzett adatfeldolgozást.

 IV.  A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Nagyszalonta Megyei Jogú Város, a feldolgozás céljainak elérése érdekében, nyilvánosságra hozhatja az Ön adatait olyan partnerek, harmadik felek vagy entitások felé, akik a honlap révén támogatják tevékenységünket (pl. IT-szolgáltatók), vagy a központi/helyi hatóságok felé, a következő szemléltető esetekben:

 • a honlap kezelésére;
 • a honlap és a rajta keresztül működő szolgáltatások fenntartására, személyre szabására és javítására;
 • adatelemzéshez a felhasználói és tevékenységi trendek tesztelésére és kutatására, nyomon követésére, a biztonsági jellemzők javítására és a felhasználók hitelesítésére;
 • marketing célú kommunikáció céljából, a törvény által előírt feltételek és korlátozások mellett;
 • amikor a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát törvény írja elő stb.

 V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó törvény feltételei alapján, érintett személyként Ön a következőkre jogosult:

 • a tájékoztatáshoz való jog, azaz jogában áll részleteiben ismerni Nagyszalonta Megyei Jogú Város adatfeldolgozási tevékenységeit, amint azt a jelen dokumentum ismerteti;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, vagyis Nagyszalonta önkormányzata részéről a személyes adatok feldolgozására vonatkozó visszaigazoláshoz való jog, valamint a feldolgozási tevékenységek, a feldolgozás módjának, céljának, címzettjeinek vagy címzett kategóriáinak megismeréséhez való jog;
 • a helyesbítéshez való jog, vagyis hogy Nagyszalonta önkormányzata indokolatlan késedelem nélkül javítsa ki a pontatlan/indokolatlan személyes adatokat és egészítse ki a hiányosakat; A helyesbítést/kiegészítést megküldi minden olyan címzettnek, akiknek az adatokat továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna.
 • az adatok törléséhez való jog, indokolatlan késedelem nélkül (“az elfelejtéshez való jog”), a következő indokok érvényesülése esetén:
 • már nem szükségesek azon célok teljesítéséhez, amelyekre gyűjtötték vagy feldolgozták őket;
 • ha a hozzájárulás visszavonásra kerül és a feldolgozásnak nincs semmilyen más jogalapja;
 • amennyiben az érintett személy ellenzi a feldolgozást, és nincs egyéb legitim indok, amely vele szemben érvényesülne;
 • ha a személyes adatok feldolgozása illegális módon történt;
 • ha a személyes adatok törlésére valamilyen jogi kötelezettség teljesítése miatt van szükség;
 • a személyes adatok gyűjtése az uniós vagy a hatályos nemzeti jog alapján történt az információs társadalom szolgáltatásaival összefüggésben
 • Lehetséges, hogy az adatok törlése iránti kérelem hatására Nagyszalonta önkormányzata anonimizálja ezeket az adatokat (megfosztja őket személyes jellegüktől), és ilyen feltételek mellett folytatja azok statisztikai célú feldolgozását;
 • a feldolgozás korlátozásához való jog, amennyiben:
 • az érintett személy vitatja az adatok pontosságát egy olyan időszakra vonatkozóan, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;
 • a feldolgozás jogellenes, az érintett személy pedig ellenzi a személyes adatok törlését, és azok használatának korlátozását kéri;
 • az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, az érintett személy viszont igényli őket, valamilyen jog bíróság előtti megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez; vagy
 • az érintett személy ellenezte a (közvetlen marketingtől eltérő) adatfeldolgozást, arra az időszakra, amely során ellenőrzik, hogy az üzemeltető törvényes jogai felülírják-e az érintett személy jogait.
 • az adatátvitelhez való jog, illetve (i) a személyes adatok strukturált módon történő fogadásának joga, megszokott és könnyen olvasható formátumban, és (ii) Nagyszalonta önkormányzata által az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbításához való jog, a törvény által előírt feltételek mellett;
 • az ellenzéshez való jog – a feldolgozási tevékenységeket illetően, az alábbiakban rögzített kérelem benyújtásával gyakorolható;
 • bármikor, az érintett személy helyzetével kapcsolatos okokból, hogy az őt érintő adatok Nagyszalonta önkormányzatának jogos érdeke szerint vagy a közérdeknek megfelelően történjen, kivéve azon eseteket, amikor Nagyszalonta önkormányzata bizonyítani tudja, hogy olyan törvényes és kényszerítő indokok birtokában van, amelyek felülírják az érintett személyek érdekeit, jogait vagy szabadságait, vagy amikor a cél egy jog bíróságon történő megállapítása, gyakorlása vagy védelme;
 • azon jog, hogy az érintett személyt ne vessék alá rá vonatkozó, egyedi automatikus döntésnek, vagyis ne legyen alanya csupán automatikus feldolgozási tevékenységek alapján meghozott döntésnek, beleértve a profilok létrehozását, amely joghatással jár az érintettre vagy hasonló módon, jelentős mértékben érinti őt.
 • a Személyes Adatvédelmi Hivatallal vagy az illetékes bíróságokkal való kapcsolatfelvétel joga, amennyiben ezt szükségesnek tartja.

Amennyiben további kérdései vannak a személyes adatok feldolgozásának módjával és a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatosan, kérjük, írjon nekünk a rohu14nature@gmail.com e-mail címre.